ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA MLÁDEŽE

ETAPY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY

  

HOKEJOVÁ PREDPRÍPRAVKA - 1. a 2. ročník ( 6 - 8 rokov)

 

Charakteristika: Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšet kým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz kladieme na jednoduchosť a opakovateľnosť cvičení v pozitívnom prostredí.


              Úlohy: 

·        Snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja

·        Vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia

·        Učiť sa rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti

·        Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru

·        Viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom


Cieľ: 

·      Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti

·      Nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností

·      Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, streľba


Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností: 

·      korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)

·        korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)

·        korčuľovanie v oblúkoch

·        prekladanie vpred

·        zastavenie oboma korčuľami

·        zastavenie jednou korčuľou

·        pribrzdenie

·        štart z miesta

·        štart po zastavení

·        obraty z jazdy vpred do jazdy vzad

·        preskoky odrazom jednonož

·        preskok odrazom znožmo

·        korčuľovanie vzad

·        prekladanie počas korčuľovania vzad

·        zastavenie z korčuľovania vzad


Herné činnosti jednotlivca: 

·        vedenie puku na mieste (miešaním) a v pohybe (tlačením a miešaním)

·        prihrávanie a spracovanie puku na mieste a v pohybe (dlhým ťahom)

·        streľba z miesta a z pohybu (dlhým ťahom) – forehand

Hra: 

·      minihokej v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov


Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP: 

·        prípravné cvičenia

·        pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca

·        pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.

prípravné hry resp. voľná hra (malom priestore) - vyrovnaný počet hráčov


HOKEJOVÁ PRÍPRAVKA - 3. a 4. ročník ( 9 – 10 rokov )

Charakteristika: Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho.

  

              Úlohy: 

·      Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu

·      V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!)

·      Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru

Cieľ: 

·        Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností

·        Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností),

·        Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom (šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.)


Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností: 

·        korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)

·        korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)

·        korčuľovanie v oblúkoch

·        prekladanie vpred

·        zastavenie oboma korčuľami

·        zastavenie jednou korčuľou

·        pribrzdenie

·        štart z miesta

·        štart po zastavení

·        obraty z jazdy vpred do jazdy vzad

·        preskoky odrazom jednonož, z jazdy vpred do jazdy vzad tzv. kadetky !

·        preskok odrazom znožmo

·        korčuľovanie vzad

·        prekladanie počas korčuľovania vzad

·        zastavenie z korčuľovania vzad

 

Herné činnosti jednotlivca: 

·      vedenie puku (tlačením, miešaním, ťahaním – forhend/bekhend a nohami, so zmenami smeru, rýchlosti, vedenie dopredu aj dozadu, vedenie dvoch pukov)

·        prihrávanie a spracovanie puku v pohybe (dlhým a krátkym ťahom po ľade a vzduchom na mieste, spracovanie puku korčuľou, prihrávanie o mantinel, prihrávanie s využívaním hier  napr. mačka a myš)

·      uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a obhodením súpera) nácvik a zdokonalenie všetkých spôsobov, na dlhú ruku aj cez ruku so zmenou rýchlosti, obratom, klamlivým pohybom tela aj hokejky. Pri zdokonaľovaní riešenie HSi 1 – 1 na malom priestore pri mantinely, pred  bránkou, v hre 1 – 1 (napr. na malé bránky, každá dvojica ma bránku inej farby, všetci hrajú naraz na šírku ihriska 10 dvojíc hlave hore!)

·     uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti) s využitím pohybových hier na barana, na rybára, na rytiera, kde sú hráči nútení meniť rýchlosť, smer, predvídať pohyb súpera

·      streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand zakončenie blafákom, tečovanie a dorážanie puku

 

Herné kombinácie  

·      prihraj a korčuľuj (súčinnosť s dôrazom na načasovanie pohybu a presnosťou prihrávok, rýchlosť vykonávania kombinácie nie je dôležitá) základné riešenie v HSi 2 – 0, 2 – 1

Hra: 

·      v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným rozostavením hráčov (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov, nebazírujeme na systéme

·      na celé ihrisko resp. polovicu ihriska

·      v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány


Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP: 

·        prípravné cvičenia

·        pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca

·        pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.

·        prípravne hry  resp. voľná hra (hry na malom priestore) – vyrovnaný počet hráčov 1 – 1, 3 – 3, 4 – 4.

    

Teoretická príprava: 

·        základné pravidla hry, hygieny atď.

 

MLADŠÍ ŽIACI - 5. a 6. ročník ( 11 – 12 rokov )

Charakteristika: Základným charakteristickým  rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností

(herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).   

 

         Úlohy a ciele: 

·      Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja

·      V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca

·      Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)

·      Osvojovať si základy teórie športového tréningu

·      Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne)

Korčuľovanie: 

·       zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania

·       „agility skating“ – korčuľovanie s rýchlymi zmenami smeru

Útočné herné činnosti jednotlivca: 

·       vedenie puku na malom priestore

·       prihrávanie a spracovanie puku (bekhendom, o mantinel)

·       uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a a obhodením súpera bekhendom)

·       uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti)

·       streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand

·       tečovanie puku (po ľade forehandom)

·       dorážanie puku (dlhým švihom po ruke)

Obranné herné činnosti jednotlivca: 

·      obsadzovanie súpera s pukom:

·      odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, nadvihnutím a zametaním hokejky)

·      blokovanie hráča telom (v súhlasnom, v bočnom – laterálnom smere a v protismere)

·      obsadzovanie súpera bez puku – voľne a tesne bránenie

·      blokovanie striel (v stoji)


Útočné herné kombinácie: 

·      prihraj a korčuľuj

·      križovanie

·      clonenie

 

Obranné herné kombinácie:

       ·      zdvojovanie

·      zaisťovanie

Útočné herné systémy: 

·      postupný útok (iba formou prípravných hier a riadenej hry)

Obranné herné systémy: 

·      zónová obrana (iba formou prípravných hier a riadenej hry)

Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode: 

·      početná výhoda útočiacich hráčov 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 3 – 1

·      vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (formou prípravných hier)

Hra: 

·      v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov

·      na celé ihrisko resp. polovicu ihriska

·      v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány

Teoretická príprava: 

·      základné pravidla hry, hygieny atď.

·      životospráva, stravovanie, odpočinok význam spánku atď.

·      história ľadového hokeja vo svete, na Slovensku, história vlastného klubu,

·      osobnosti ako vzor, mladého športovca (úspech a motivácia)

Všeobecná kondičná príprava: 

·      základné pravidla hry (prehĺbené vedomosti)

·      správna výživa

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

·      3-4 tréningy týždenne na ľade

·      2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (rýchlostne základy, dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, plyometria–dynamika dolných končatín)

·      pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia

·      využívať skupinovú aj kolektívnu formu tréningu

·      veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti

·      interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:4

·      precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)

·      využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)

·      na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.

·      každý tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia.

 

Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

 

1.    Tréner je učiteľ resp. inštruktor – cieľom športovej prípravy je hráčov naučiť základné herné činnosti a zručnosti (korčuľovanie atď.)

       2.    Je potrebné zvýšiť podiel korčuliarskej obratnosti, základných HČJ - vedenie puku, streľba atď. – podľa dlhodobej športovej prípravy

       3.    Zvýšiť podiel všeobecnej kondičnej prípravy s dôrazom na silu, akceleráciu a zmeny smeru pohybu (agility) počas prípravného, ale aj hlavného obdobia

       4.    Zdokonaľovanie herných činnosti situovať do menšieho priestoru - časový a priestorový deficit pre realizáciu

       5.    Nechať hráčom väčší priestor pre kreativitu – neviazať ich od malička taktickými úlohami

       6.    Univerzalizácia herných postov – nešpecializovať ich od nízkeho veku

       7.    Zvýšiť efektivitu tréningu – lepšie využívať čas a priestor na ľade (skupinová forma tréningu, hry na malom priestore atď.)

       8.    Individuálny prístup k hráčom (spätná väzba) – pokiaľ možno pri každom cvičení resp. opakovaní

 

STARŠÍ ŽIACI - 7. a 8. ročník ( 12 - 14 rokov) a KADETI - 9. a 10. ročník ( 14 – 15 rokov ) 

Charakteristika vekovej kategórie: V tomto období prebieha prudký telesný rast (jedinci môžu byť výrazne akcelerovaný alebo decelerovaný), čoho následkom môže  byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)

 

          Ciele:

       ·        všestranný rozvoj pohybových schopností (rýchlostné schopnosti) a zručností

·        nácvik a zdokonaľovanie špeciálnych zručností (korčuľovanie, prihrávanie a spracovanie puku, vedenie puku, uvoľňovanie s pukom a odoberanie puku - rôzne spôsoby, uvoľňovanie s bez puku a bránenie hráča bez puku, zakončenie - rôzne spôsoby, blokovanie striel) v dynamike pohybu

·        koordinácia pohybu v súčinnosti v malej početnosti herného tvaru (aj v rovnovážnych herných situáciách!!!)

·        prehlbovať teoretické vedomosti o ľadovom hokeji (pravidlá, prevedenie HČJ, správna technika cvičení mimo ľad) a životospráve

 

         Úlohy: 

·        vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy (dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)

·        udržať počet hráčov v družstve

·        povzbudzovať hráčov v športovej činnosti, udržať pozitívnu atmosféru v družstve

·        vyžadovať  kvalitné prevedenie tréningových cvičení

Korčuľovanie: 

·     zdokonaľovanie všetkých korčuliarskych techník v korčuľovaní vpred aj vzad (nasadenie korčule a sklz, oblúky na jednej aj dvoch korčuliach - na vonkajšej aj vnútornej hrane, pätami k sebe; obraty na jednej aj dvoch korčuliach a aj s výskokom, prekladanie - aj frekvenčné, rovnováhy a beh po ľade, brzdenie na jednej - vnutorná aj vonkajšia korčuľa - a na dvoch korčuliach; preskoky, prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania  vzad a opačne ) v časovej a priestorovej tiesni

·     dôraz na prudké zmeny smeru (vpred, vzad, do strany) a prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne

·        silové korčuľovanie - powerskating (akcelerácia zo stoja a z nízkej rýchlosti do rôznych smerov - vpred aj vzad, akcelerácia z oblúku, akcelerácia v prekladaní, akcelerácia v prechodoch z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne, decelerácia a následná akcelerácia s kombináciou s rôznymi korčuliarskymi technikami, korčuľovanie za súčasného odporu súpera - kontrola tlaku a nárazu súpera)


ÚTOČNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

Vedenie puku: 

·        vedenie puku pri všetkých spôsoboch korčuľovania

·        vedenie puku v koordinačne náročných situáciách ( malý priestor, prudké zmeny smeru, krytie puku telom,  prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne)

·        nácvik a zdokonaľovanie všetkých spôsobov kľučky (dlhá, krátka, sťahovačka, protismerná kľučka pod seba, obhadzovanie, prikopnutie puku, iné)

·        vedenie puku v situácii 1-1 v osobnom súboji vo všetkých priestoroch ihriska

·        vedenie puku v situáciách 1-2

Uvoľňovanie hráča s pukom: 

·        1-1 vo všetkých priestoroch (rohy ihriska, za bránou, pri mantineli, prechod modrou čiarou a zdokonaľovanie rôznych typov kľučiek, klamanie v prekladaní a v odšľapávaní, dvojité klamanie, uvoľnenie niekoľkonásobnou zmenou smeru (aj na malom priestore)

·        1-1 po kombinácii

·        uvoľňovanie s pukom pri rôznych obmedzeniach (časové, priestorové, úlohové...nie všetky tri naraz!!!)

 

Uvoľňovanie hráča bez puku: 

·        zmenou smeru, spôsobu korčuľovania a rýchlosti (aj v situácii 1-1)

·        načasovanie pohybu - tajming (aj v situácii 1-1)

Prihrávanie a spracovanie puku: 

·        nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov prihrávok a rôznych druhoch spracovaní (nohou, rukou, forhend, bekhend, o mantinel, nad ľadom...)

·        spracovanie puku pri nepresných a prudkých prihrávkach

·        spracovanie puku v korčuľovaní vzad a v prechode z jazdy vzad do jazdy vzad a naopak

Streľba: 

·        nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov a spôsobov streľby (forhend aj bekhend-najmä krátky švih) s dôrazom na prudkosť a presnosť streľby

·        nácvik a zdokonaľovanie streľby po prihrávke pred bránou

·        nácvik a zdokonaľovanie streľby bez prípravy

·        nakorčuľovanie do streleckého priestoru a zakončenie (aj pod tlakom)

·        streľba cez súpera (útočník, obranca)

·        riešenie štandardnej HS (samostatný nájazd)

·        riešenie samostatného nájazdu na brankára pod tlakom a zakončenie spred brány

Dorážanie, tečovanie, clonenie brankárovi vo výhľade, opakovaná streľba

OBRANNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

Obsadzovanie hráča s pukom: 

·        zdokonaľovanie technicko-taktickej stránky agresívneho a pozičného napádania na základe čítania hry

·        bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma

Obsadzovanie hráča bez puku: 

·        technicko-taktická stránka tesného a voľného obsadzovania hráča bez puku podľa meniacej sa hernej situácie a podľa pásma a priestoru ihriska

·        bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma

Blokovanie a chytanie striel: 

·        útočník (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)

·        obranca (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)

Vhadzovanie: 

·        nácvik a zdokonaľovanie techniky a taktiky vhadzovania podľa pásma

·        základné rozostavenia hráčov pri vhadzovaní podľa pasiem a hernej situácie

HERNÉ KOMBINÁCIE 

·        nácvik a zdokonaľovanie všetkých útočných a obranných herných kombinácii podľa systematiky ĽH

·        nácvik a zdokonaľovanie ÚHK pri prechode modrou čiarou v rôznych herných situáciách (početnosť útočiacich a brániacich hráčov)

·        riešenie rovnovážnych HSi podľa pasiem a priestorov ihriska z pohľadu útočenia a bránenia

·        HK s využitím tajmingu

·        zdokonaľovanie HK (útočníci aj obrancovia) s meniacou sa početnosťou hráčov 2-1 na 2-2 alebo 3-2 a pod.

·        nácvik a zdokonaľovanie rotácie v rohu útočného pásma + bránenie rotácie

HERNÉ SYSTÉMY 

·        ÚHS a OHS (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)

·        nácvik a zdokonaľovanie postupného, rýchleho útoku a nátlakovej hry (založenie, prechod stredným pásmom, zakončenie)

·        nácvik a zdokonaľovanie osobnej, zónovej obrany a zónového pressingu v jednotlivých pásmach ihriska

SHRH:

2-1-2

Presilová hra a hra v oslabení: 

·        Presilová ha a hra v oslabení (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)

·        základné postavenie v pásmach ihriska pri bránení oslabenia

·        budovať návyk agresívneho bránenia v útočnom a obrannom pásme; držanie modrej čiary pri hre v oslabení

·        nácvik a zdokonaľovanie hry v oslabení 3-5

·        založenia PH 5-4 a 5-3; nácvik a zdokonaľovanie zakončenia PH 5-4 a 5-3

Teoretická príprava: 

·        pravidlá ĽH - prehlbovanie znalostí

·        hygiena, životospráva, denní režim a základy športového tréningu (rozcvičenie, zaťaženie a odpočinok, regenerácia)

·        zásady prvej pomoci, grafické značenie v ĽH, základné pojmy - forčeking, bekčeking, pinčink......

·        hodnotenie zápasu, hodnotenie videozáznamu (tréning, stretnutie)

·        história ĽH, , klubová história

Všeobecná kondičná príprava: 

·        dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín

·        špeciálne korčuliarske cvičenia – imitácia korčuľovania

·        cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca realizujeme v maximálnej intenzite pohybu

·        na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.

·        každý tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia.

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

·        4-5 tréningov týždenne na ľade

·        2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, základy posilňovania, plyometria – dynamika dolných končatín, odhodové cvičenie na silu horných končatín, dynamická stabilizácia – „core“,  aeróbny tréning)

·        pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia

·        využívať individuálne, skupinovú aj kolektívnu formu tréningu

·        využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári

·        veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti

·        interval zaťaženia a odpočinku priebežne - podľa aktivácie energetického systému (nesnažíme sa cielene aktivovať LA systém)

·        precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)

·        využívať všetky nasledovné MOF - prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená, modelovaná)

 

Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

       1.    Zvýšiť podiel silovej prípravy hráčov – vlastná váha, technika vzpieračských cvičení atď.

       2.    Pravidelne do tréningu zaradovať silovo - koordinačné korčuliarske cvičenia so zmenami smeru

       3.    Dbať na u hráčov na dôraz pri zakončení (dorážanie, tečovanie a clonenie pred bránou)

       4.    Využívať delený (skupinový) tréning obrancov, útočníkov a brankárov – minimálne 2x týždenne

       5.    Nútiť hráčov na ľade medzi sebou viac komunikovať, byť koncentrovaný a vysvetliť im podstatu cvičenia a využite v hre

       6.    Pri realizácii HČJ na ľade vychádzať z herných situácii zo zápasu (priestor, spôsob atď.) – zamerať sa na detaily a opakovateľnosť v sťažených podmienkach

       7.    Hrať aktívne - napádať vo všetkých tretinách (zvýšenie korčuliarskej náročnosti na hráčov + založenie útoku pod tlakom)

 

DORAST ( 16 – 17 rokov )

Charakteristika: Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.  

          Úlohy a ciele: 

·        Rozvoj špeciálnych pohybových schopností so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja (akcent na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končat

·        V príprave na ľade (špeciálna príprava) kladieme dôraz na technickú a taktickú stránku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií v maximálnej intenzite pohybu (kondičný aspekt)

·        Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch

·        Formou prípravných hier a herných cvičení je zdokonaľovať herné skupinové činnosti pri riešení herných situácií (dvojice a trojice, ako v obranne tak aj v útoku).

·        Osvojovať si základy teórie športového tréningu

·        Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve

Korčuľovanie: 

·        zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania

·        „silovo-koordinačné“ korčuľovanie (powerskating)

Útočné a obranné herné činnosti jednotlivca: 

·      zdokonaľovanie všetkých spôsobov HČJ

Útočné a obranné herné kombinácie: 

·        zdokonaľovanie všetkých spôsobov HK

Útočné a obranné herné systémy: 

·        zdokonaľovanie vybraných ÚHS a OHS

Skupinový tréning útočníkov a obrancov: 

·        obrancovia – súčinnosť v OP, SP a ÚP, špeciálna korčuliarska obratnosť, založenie útoku, streľba od modrej čiary, hra 1-1 v priestore pred bránou,

·        útočníci – súčinnosť v SP a ÚP, streľba, tlak smerom k bráne, dôraz v priestore pred bránou súpera, hra 1-1 na zúženom priestore

·        technická a taktická stránka herných činností

Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode: 

·        početná prevaha útočiacich hráčov 2 – 1, 3 – 1, 3 – 2

·        početná prevaha brániacich hráčov 1 – 2, 2 – 3

·        dôraz na vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (na malom priestore) a 5 – 5

Teoretická príprava: 

·        základy regenerácie – výživa, spánok, strečing, rozcvičenie

·        zásady športového tréningu

·        základy herného systému družstva v útočnom, strednom a obrannom pásme – napr. rozostavenie hráčov v obrannom pásme (ich úlohy a funkcia), postavenie hráčov pri vhadzovaní puku.

 

Kondičná príprava:

       ·        dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín

·        cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a herných kombinácií realizujeme v maximálnej intenzite pohybu

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

·        5-6 tréningov týždenne na ľade

·        2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (posilňovni)

·        pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia

·        využívať videoanalýzu - rozbor hry družstva

·        využívať skupinovú, individuálnu a kolektívnu formu tréningu

·        využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári

·        interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1: 4

·        precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)

·        využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MO SZĽH