1
HOSŤOVANIA, PRESTUPY, NOVÉ REGISTRÁCIE | www.hoba.sk

HOSŤOVANIA, PRESTUPY, NOVÉ REGISTRÁCIE

V súvislosti so zavádzaním nového systému elektronickej matriky prebehlo v našom klube už fotenie hráčov /-čiek do systému SZĽH. Už nebude potrebné priniesť aktuálnu fotografiu pri žiadnych matričných úkonoch. Pri hosťovaniach, alebo prestupoch klub prostredníctvom informačného systému SZĽH zadá požadovanú operáciu a po obdržaní potrebného tlačiva, klub osloví prostredníctvom klubového mailu, resp. prostredníctvom trénera alebo vedúceho družstva rodičov a hráčov na podpis požadovaného úkonu. Podobne sa jedná taktiež pri hromadnom preregistrovaní hráčov ŠHK KŠK Bratislava na následnícky subjekt HOBA Bratislava. Pri prvotnej novej registrácii bude potrebné prinieť do kancelárie hokejového klubu originál rodného listu hráča /-čky, kde pri jeho oskenovaní rodičia dostanú ďalšie požadované informácie potrebné k samotnej registrácii. Komplet celú registráciu v našom klube má na zodpovednosti Ing. Dávid Hrdlička.